گروهِ گردشگری

گزارشات مطالعاتی گروهِ گردشگری

خلاصه گزارش نمایشگاه صنایع مهمان نوازی، غذا و نوشیدنی نمایشگاه گردشگری وین سوغات و هدایا مسکو نمایشگاه صنعت گردشگری فرانسه گردشگری فیتور اسپانیا نمایشگاه صنعت غذا هنگ کنگ نمایشگاه غذا و صنعت هتل هند
تهیه کننده نادره تاجپور-گردشگری
دفتر / معاونت 7
تاریخ تهیه 03 آبان 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش به طورکلی براي توسعه اقتصادي و ایجاد اشتغال نیاز به تغییرات اساسی و پایه اي در ساختار اقتصادي است.امروزه گردشگري به عنوان یک بخش خدمتی پس از بخش کشاورزي بزرگترین کارفرماي جهان شناخته شده است
تهیه کننده نادره تاجپور-گردشگری
دفتر / معاونت 7
تاریخ تهیه 03 آبان 1399
دریافت فایل