گروهِ مواد و صنایع معدنی (غیرفلزی)

گزارشات مطالعاتی گروهِ مواد و صنایع معدنی (غیرفلزی)

خلاصه گزارش ارایه آمار صادرات و واردات گروه کالایی منتخب صنایع معدنی غیر فلزی ، معرفی گروه های کالایی کاهشی و افزایشی و تحلیل علل کاهش صادرات
تهیه کننده مینو امیرنانی
دفتر / معاونت 5
تاریخ تهیه 20 مهر 1399
دریافت فایل