گروهِ فناوری اطلاعات و ارتباطات

گزارشات مطالعاتی گروهِ فناوری اطلاعات و ارتباطات

خلاصه گزارش جیتکس هفته تکنولوژی
تهیه کننده
دفتر / معاونت 7
تاریخ تهیه 03 آبان 1399
دریافت فایل