گروهِ صنایع تبدیلی

گزارشات مطالعاتی گروهِ صنایع تبدیلی

خلاصه گزارش عملکرد نه ماهه محصولات صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در نه ماهه سالجاری
تهیه کننده میز صنایع تبدیلی
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 12 بهمن 1399
دریافت فایل