گروهِ شیرینی و شکلات

گزارشات مطالعاتی گروهِ شیرینی و شکلات

خلاصه گزارش صادرات 6ماهه محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات از نظر ارزشی و وزنی با افزایش روبرو بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 16 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات 7ماهه محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات از نظر ارزشی و وزنی با افزایش روبرو بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 16 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات 8ماهه محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات از نظر وزنی با افزایش روبرو بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 16 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات 9ماهه محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات از نظر وزنی با افزایش روبرو بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 16 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات 2 ماهه محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 20 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات در3ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 20 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات در 4ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات وفرآورده های غلات در 5ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات وفرآورده های غلات در 6ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات در 7ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات در 8ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات در 9ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افزایشی بوده است.
تهیه کننده مریم طحان
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 21 دی 1399
دریافت فایل