گروهِ خشکبار

گزارشات مطالعاتی گروهِ خشکبار

خلاصه گزارش بررسی روند صادرات محصول پسته و نقاط ضعف و قوت آن
تهیه کننده الهام اسماعیل‌پور
دفتر / معاونت 4
تاریخ تهیه 15 مهر 1399
دریافت فایل