گروهِ خدمات فنی و مهندسی

گزارشات مطالعاتی گروهِ خدمات فنی و مهندسی

خلاصه گزارش وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمار
تهیه کننده لیلا محرمی
دفتر / معاونت 7
تاریخ تهیه 17 دی 1399
دریافت فایل