bussiness_srvices_traning

دوره آموزشی

آشنایی با توسعه خدمات بازرگانی در حوزه صادرات در دولت سیزدهم

مدرس: آقای احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی خانم دشتدار معاون مدیرکل
ReCaptcha