فرم ها و دستور العمل های نمایشگاه ها و هیات های تجاری

 

شیوه نامه های نمایشگاه های داخلی

 

شیوه نامه بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی

 

شیوه نامه تشخیص صلاحیت مجریان نمایشگاهی

 

شرح وظایف ناظرین نمایشگاه داخلی

 

فرم های نمایشگاه های داخلی

  دریافت اطلاعات مجریان
  طرح توجیهی نمایشگاه داخلی
  برنامه محتوایی نمایشگاه داخلی
  گزارش نهایی نمایشگاه داخلی
  پرسش نامه ارزیابی نمایشگاه داخلی ویژه شرکت کنندگان
  فرم گزارش مراحل اجرایی نمایشگاه های بین المللی داخلی
  گزارش فعالیتهای توسعه ای انجام شده
 

شیوه نامه های نمایشگاه های خارجی

  شیوه نامه بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی
  شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف ناظرین نمایشگاهها
  ضوابط صدور مجوز نمایشگاه های خارجی
 

ضوابط برگزاری نمایشگاه های خارجی

  شیوه نامه تشخیص صلاحیت مجریان نمایشگاهی
  فرم های نمایشگاه های خارجی
 

فرم دریافت اطلاعات مجریان

  فرم گزارش مراحل اجرایی و اقدامات انجام شده نمایشگاهها
  فرم گزارش نهایی نمایشگاههای برگزار شده
  فرم نظرسنجی ویژه شرکت کنندگان نمایشگاههای خارجی
 

طرح توجیهی برگزاری پاویون ایران در نمایشگاههای بین المللی خارجی

 

طرح توجیهی نمایشگاههای اختصاصی در خارج از کشور

شیوه نامه هیاتهای تجاری و بازاریابی
 

شیوه نامه فرآیند اعزام و پذیرش هیات های تجاری

  ضوابط اعزام هیات های تجاری و رویدادی
  فرم های هیاتهای تجاری و بازاریابی
  فرم طرح توجیهی اعزام هیات های تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری
  فرم طرح توجیهی هیئت های رویدادی
  فرم بانک اطلاعات مجریان اعزام هیات های تجاری
  فرم گزارش نتایج و دستاوردهای اعزام هیات
  فرم رویه اجرایی پذیرش هیات های تجاری از کشورهای هدف در رویدادهای نمایشگاهی
  فرم گزارش نهایی پذیرش هیات های تجاری و رویدادی