جزییات دفاتر

 سید رضا سیدآقازاده
مدیر کل دفتر آسيا و اقيانوسيه

سید رضا سیدآقازاده

سوابق علمي:

-ترجمه و تهیه مقالات و مطالعات و تدریس در حوزه های تجارت بین الملل،  سرمایه گذاری خارجی، انرژی، موافقتنامه های تجاری، ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری خارجی، راهنمای تجارت و سرمایه گذاری خارجی ایران

مسئوليت هاي اجرايي:

-کارشناس روابط اقتصادی خارجی

-کارشناس مسئول سرمایه گذاری خارجی

-کارشناس بازرگانی خارجی

-سرپرست اداره بررسی طرح ها و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی

-کارشناس بازرگانی خارجی، رایزن بازرگانی ایران در اندونزی

-کارشناس بازرگانی خارجی، رایزن بازرگانی در چین

-کارشناس بازرگانی خارجی، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه