جزییات دفاتر

محمود بازاری
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی - مسئول دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور - مسئول دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات

محمود بازاری