جزییات دفاتر

فرهاد نوری
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات

فرهاد نوری

- عضویت در هیئت علمی دانشگاه در رشته اقتصاد و بانکداری

- مدرس دوره­های آموزشی مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

- تالیف کتاب اقتصاد خرد ) انتشارات ملکان)

- تألیف کتاب کلیات علم اقتصاد ) انتشارات ماهان)

- تألیف کتاب  پول و ارز و بانکداری

- تألیف مقاله "دلایل عدم تخصيص بهينه منابع بانکي در ایران" ماهنامه پیام صادرات شماره 22

- تألیف مقاله " اقتصاد مقاومتي ، توسعه پایدار" روزنامه ابرار اقتصادی، شماره 1142

- انجام پروژه تحقیقاتی " تخمين تابع تقاضاي صادرات ایران با الگوي ریاضي)دانشگاه آزاد)

- انجام پروژه "راهکارهاي افزایش کارایي عقود بانکي اسلامي در ایران"

- انجام پروژه "توسعه روابط بانکي ایران با )( IDB)وزارت بازرگانی سابق)