جزییات دفاتر

فرزاد پیلتن
مدیر کل دفتر عربي و آفريقا

فرزاد پیلتن

سوابق تحصيلي:

دكترا روابط بين الملل

سوابق علمي:

- تاليف دو جلد كتاب در حوزه سازمانهاي بين المللي و تجارت بين الملل

-15 سال سابقه تدريس در دانشگاهها

-پژوهشگر مهمان در مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه

-تاليف 10 مقاله در مجلات علمي بين المللي و داخلي

-مجري و همكار در 10 طرح پژوهشي در حوزه هاي مختلف تجارت بين الملل، حقوق بين الملل، آبهاي بين المللي، سازمان جهاني تجارت و سازمانهاي بين المللي

سوابق تجربي:

-مدير كل دفتر بازرگاني عربي و آفريقايي از سال 1392 تا كنون

-كارشناس حوزه خاروميانه، شمال آفريقا، خليج فارس و آفريقا

-رئيس گروه بازرگاني كشورهاي گروه خليج فارس

-دبير شوراهاي مشورتي تجارت خارجي

-عضو كميسيونها و كميته مشترك بازرگاني با كشورهاي عربي و آفريقايي

-دبير كميسيونهاي مشترك با كشورهاي عراق، عمان، تونس و نيجريه

-عضو شوراي پژوهش سازمان توسعه تجارت ايران

-عضو كارگروه نظارت بر رويدادهاي تجاري

-عضو كميسيونها و مذاكره كننده