جزییات دفاتر

سید محمد حسین سجاد نژاد
مدیر کل دفتر حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد

سید محمد حسین سجاد نژاد