جزییات دفاتر

سید علیرضا ناصری
معاون توسعه مديريت و منابع

سید علیرضا ناصری

سوابق علمي:

- فوق لیسانس برنامه ریزی

سوابق تجربي:

 - رئیس کمیته مدیریت عملکرد

- رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

- نایب رئیس کمیته نظام پیشنهادهای سازمان

- دبیر کمیته تامین منابع مالی مراسم روز ملی صادرات

- عضو کارگروه رسیدگی و نظارت بر ماموریتهای خارجی

- عضو کارگروه مشوق های صادراتی

- عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صمت

- عضو کارگروه تخصصی کمیسیون ملی نشان برند تجاری

- عضو کمیته پدافند غیرعامل

- معاون مدیرکل دفتر نوسازی ،تحول و فناوری اطلاعات

 - معاون مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

- مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

- معاون توسعه مدیریت و منابع