نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه- اقلیم کردستان عراق

طبق برنامه

نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه- اقلیم کردستان عراق

مجری:

شرکت نمایشگاههای دائمی بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

از: 00/04/01

تا: 00/04/05

محل: عراق

شرکت نمایشگاههای دائمی بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

تلفن: 0443184
044۴۵۳۵۹۴۰۰

نشانی اینترنتی: www.ieowao.com

نمابر: 44۴۵۳۵۹۶۰۶

ایمیل:

نشانی پستی: آذربایجان غربی،میاندوآب،بعد از پل شهید عطائی

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها