نمایشگاه بین المللی حلب- سوریه

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی حلب- سوریه

مجری:

صنعت نمایش و همایش پرشین

فروردین 1400

محل: سوریه

صنعت نمایش و همایش پرشین

تلفن: 02177441286
02177457305

نشانی اینترنتی: www.shopfair.ir

نمابر: 2177457305

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها