نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری:

صنعت نمایش و همایش پرشین

اسفند 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

صنعت نمایش و همایش پرشین

تلفن: 02177441286
02177457305

نشانی اینترنتی: www.shopfair.ir

نمابر: 2177457305

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر تجهیزات برقی و مخابراتی
  • تجهیزات مخابراتی
  • خدمات ترانزیت