نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و تجهیزات وابسته

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و تجهیزات وابسته

مجری:

ميلاد نور

بهمن 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

ميلاد نور

تلفن: 02188656169

نشانی اینترنتی: www.miladfair.com

نمابر: 2188656169

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • خدمات ترانزیت