نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام)

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام)

مجری:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

اسفند 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

تلفن: 02121912568-21912266-22662690

نشانی اینترنتی: www.iranfair.com

نمابر: 021

پست الکترونیک:

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر تجهیزات برقی و مخابراتی
  • تجهیزات مخابراتی
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات