نمایشگاه بین المللی تخصصی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی تخصصی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته

مجری:

آسیا پاسارگاد خاورمیانه

بهمن 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

آسیا پاسارگاد خاورمیانه

تلفن: 02122567291

نشانی اینترنتی: www.ampex.ir

نمابر: 2122567142

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر پتروشیمی
  • گوگرد
  • سایر پایه نفتی
  • مواد آروماتیک
  • روغن موتور و صنعتی
  • میعانات
  • قیر
  • متانول
  • کود اوره
  • مواد اولیه پلیمری