برگزار شد

مجری:

میلاد مبتکر شرق

مهر 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

میلاد مبتکر شرق

تلفن: 02144607558

نشانی اینترنتی: www.miladgroup.net

نمابر: 2144607558

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • حیوانات زنده
  • محصولات پروتئینی
  • امعاء و احشاءدام و طیور
  • آبزیان
  • خوراک دام
  • عسل