پاویون جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعتی، بازرگانی کشورهای ساحلی دریای خزر باکو- آذربایجان

طبق برنامه

پاویون جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعتی، بازرگانی کشورهای ساحلی دریای خزر باکو- آذربایجان

مجری:

پارس پگاه تجارت

اردیبهشت 1401

محل:

پارس پگاه تجارت

تلفن: 02144055077

نشانی اینترنتی:

نمابر: 2144031746

ایمیل:

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها