پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد - عراق

طبق برنامه

پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد - عراق

مجری:

راهکار تجارت مدیریت کوشا

خرداد 1401

محل:

راهکار تجارت مدیریت کوشا

تلفن: 02142917000

نشانی اینترنتی: www.inotex.com

نمابر: 2142917100

ایمیل: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها