پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی حلال کازان - روسیه

طبق برنامه

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی حلال کازان - روسیه

مجری:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

اردیبهشت 1401

محل:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

تلفن: 02121912568
02121912266
02122662690

نشانی اینترنتی: www.iranfair.com

نمابر: 02122662672

ایمیل: office@iranfair.com

نشانی پستی: بزرگراه چمران-محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران-صندوق پستی 1491-19395

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها