نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

مجری:

سامع پادنوین

بهمن 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

سامع پادنوین

تلفن: 02126409902-5

نشانی اینترنتی: www.spnco.net

نمابر: 2126409904

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر محصولات نساجی
  • محصولات نساجی
  • کفپوشهای ماشینی