نمایشگاه اختصاصی صنعت، ساختمان، آب، برق و خدمات فنی و مهندسی ایران در باکو – آذربایجان

طبق برنامه

نمایشگاه اختصاصی صنعت، ساختمان، آب، برق و خدمات فنی و مهندسی ایران در باکو – آذربایجان

مجری:

شرکت نمایشگاههای بین المللی تبریز

خرداد 1401

محل:

شرکت نمایشگاههای بین المللی تبریز

تلفن: 004136373851

نشانی اینترنتی:

نمابر: 04136373851

ایمیل: info@tabrizfair.ir

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها