نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بصره

طبق برنامه

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بصره

مجری:

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران

اردیبهشت 1401

محل:

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران

تلفن: 02122664075
021

نشانی اینترنتی: www.itoc-co.com

نمابر:

ایمیل:

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها