نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و مستغلات بغداد

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و مستغلات بغداد

مجری:

مدیریت پروژه های نمایشگاهی

فروردین 1401

محل:

مدیریت پروژه های نمایشگاهی

تلفن: 05136158

نشانی اینترنتی: www.mapnafair.com

نمابر: 05136158

ایمیل:

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها