صفحه اصلی > فرم نظرسنجی دفاتر سازمان 

کلیه مطالب محفوظ است

در صورت تمایل این فرم را تکمیل نمایید

1- کار شما مربوط به کدام حوزه سازمان است

2- آیا از سرعت انجام کار در این حوزه رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

3- آیا از برخورد همکاران این حوزه در انجام وظایفشان رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

4- به نظر شما امکان انجام کار در وقت کوتاه تر و با روشهای آسان تر وجود دارد ؟

بلی خیر

5- در صورت تمایل چنانچه از عملکرد فرد خاصی رضایت ندارید نام وی را ذکر کنید

6- نظرات تکمیلی خود را بیان فرمایید .