آمارهای تجاری


 


 

 گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی 

   8 ماهه سال 1397

   

 
 7 ماهه سال 1397


 

 

 
 6 ماهه سال 1397


 

 

 
5 ماهه سال 1397


 

 

 
4 ماهه سال 1397


 

 

 
3 ماهه سال 1397


 

 

 
2 ماهه سال 1397


 


 

 
12ماهه سال 1396


 

 

 

 

 

 

 


 

مشخصات تماس : دفتر برنامه ریزی, آمار و پژوهش های تجاری    تلفن : 22662531             نمابر: 22664090