آمارهای تجاری

 


 

 

 

 گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی 

  12ماهه سال 1396

 
     
 
 

مشخصات تماس :  دفتر برنامه ریزی, آمار و پژوهش های تجاری         تلفن : 22662531             نمابر: 22664090