صفحه اصلی > فرم درخواست پیگیری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده 
فرم درخواست پیگیری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
نام متقاضی/شرکت *

توضیحات

شماره تلفن:
(به همراه کد)

*

*

تلفن همراه:

*
کد اقتصادی/شماره ملی : *
حوزه مالیاتی مربوطه : *
دوره های مالیاتی مربوطه : *


متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*