دبیرخانه شورا

   مسئول دبیرخانه:

محمود بازاری       مدیرکل دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی

      تلفن : 22664065    نمابر 22662553
   
دبیر دبیرخانه:

فاطمه شمشیری  رییس اداره نظارت، هماهنگیهای راهبردی و  دبیرخانه شوراها

      تلفن : 22664030    نمابر 2266
4029