با توجه به تکمیل ظرفیت این دوره آموزشی، تاریخ بعدی برگزاری دوره متعاقبا از طریق پورتال سازمان اعلام خواهد شد.

 

                                                                با تشکر