شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
 

 

 

  صورتجلسات كميته كارشناسي شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال1392 

 

 

موضوع جلسه شماره جلسه تاریخ برگزاری

جهت جلوگیری از تنزل جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور...

خروج ماشین آلات و تجهیزات برای انجام صادرات خدمات فنی و مهندسی و ورود ...

پنجمین

92/7/1

افزایش سقف اعتباری کشور تاجیکستان

استفاده از ارز ناشی از صادرات در فعالیت های بازاریابی شرکت های صادراتی

سومین 92/4/17

اصلاح و بازنگري تبصره ماده 8  آيين نامه انتخاب صادركنندگان نمونه

جبران خسارت شركت ها از محل بيمه نامه هاي صندوق ضمانت صادرات ايران، با نرخ ارز مبادلاتي

دومين 92/3/6

تشریح عملکرد  دستگاه های ذیربط در تحقق اهداف صادراتی سال گذشته

بحث و بررسی پیرامون اهداف صادراتی سال جاری و مهم ترین چالش های پیش رو

اولين 92/2/2

 

 

مشخصات تماس :  دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی    تلفن : 22663874      نمابر: 22662623