شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
     
 

 

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور ، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاست های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری ، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوط تشکیل می شود.            

    مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
     اهم تصمیمات نشست های شورای عالی صادرات
   

صورتجلسات نشست های کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

    سال 1396
    سال 1393
    سال 1392
    سال 1391
    سال 1390
    مصوبات کار گروه صادرات و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    نشریه مجازی پیام شورا
 

مشخصات تماس : دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی  تلفن: 22663874   نمابر: 22662623