آمارهای تجاری

 

 

 

 گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی 

   6 ماهه سال 1397

   
  5 ماهه سال 1397

   
  4 ماهه سال 1397

   
  3 ماهه سال 1397

   
  2 ماهه سال 1397

 

 
  12ماهه سال 1396

 
           

 

مشخصات تماس : دفتر برنامه ریزی, آمار و پژوهش های تجاری    تلفن : 22662531             نمابر: 22664090