نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 

 

مناقصات مربوط به وزارتخانه های حمل و نقل ، بهداشت و درمان، نساجی و استانداری لباب کشور ترکمنستان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

تهیه طرح و ساخت کامل مرکز آموزشی

مجتمع تاکسی رانی و اتوبوس رانی

9آبان 1396

برابر با 31 اکتبر 2017

9آذر1396  

برابر با 30 نوامبر 2017

2

احداث یک مرکز فرهنگی – تفریحی

در شهر فاراب

9آبان 1396

برابر با 31 اکتبر 2017

9آذر 1396

برابر با 30 نوامبر 2017

3

طراحی و ساخت ساختمان بانک دولتی تجاری

5دسامبر2017 برابر با

14 آذر1396

5ژانویه2017 برابر با

15 دیماه 1396

4

تهیه و کار تعمیر و بازسازی جهت تعویض لوله های مبدل حرارتی

9دسامبر2017 برابر با

18 آذر 1396

9ژانویه2018 برابر با

19 دیماه 136

5

تهیه طرح و احداث ساختمان اداری، بازسازی ساختمان دانشکده ورزش و گردشگری

20دسامبر 2017 برابر با 27آذر1396 11ژانویه 2018 برابر با 21 دیماه 1396

6

 مناقصه جهت تحویل و تعمیر تجهیزات دستگاه UPNK-2(دستگاه شلیک کک نفتی)پالایگاه نفت ترکمن باشی

27دسامبر 2017برابر با 6 دیماه 1396 24ژانویه 2018 برابر با 4 بهمن 1396

پیوندهای مفید

پایگاه اطلاعاتی مناقصات کشور ترکمنستان

http://parahat.info/tender/list

پایگاه اطلاعاتی مناقصات حوزه نفت و گاز ترکمنستان

http://oilgas.gov.tm/tenders