نمایشگاه و هیئت ها
     

pic-yaddasht_3489.jpg

 

 

 

 

 مجریان نمایشگاه

 

فهرست مجریان نمایشگاههای خارجی

     

 

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543