نمایشگاه و هیئت ها
     

 

 

 

 

فرم ها

  1-فرم دریافت اطلاعات مجریان
 

2-فرم گزارش مراحل اجرایی و اقدامات انجام شده نمایشگاهها

 

3-فرم گزارش نهایی نمایشگاههای برگزار شده

  4-فرم نظرسنجی ویژه شرکت کنندگان نمایشگاههای خارجی  
  5-طرح توجیهی برگزاری پاویون ایران در نمایشگاههای بین المللی خارجی
  6-طرح توجیهی نمایشگاههای اختصاصی در خارج از کشور

 

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543