صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > آرشیو تصاویر 

1396/05/17 - 11:1
بازدید رئیس کل محترم سازمان از خبر گزاری ایرنا به مناسبت روز خبر نگار
فرهاد حسن آبادی