تاریخچه نشست های شورای عالی صادرات

موضوع جلسه

تاریخ برگزاری

اولین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 93/4/2
دومین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 93/7/23
سومین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 93/11/14
چهارمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 94/2/19
پنجمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 95/5/12
ششمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 96/1/29
هفتمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 96/7/10
هشتمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 98/2/16
نهمین جلسه شورايعالي توسعه صادرات غیر نفتی 99/4/2