مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال 1399

    مصوبات نهمین جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور مورخ دوم تیر
    مصوبه تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور مورخ 93/4/24
       
       
       
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553