مشخصات تماس : گروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری      تلفن : 22664077           نمابر: 22662543