مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543