نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish


 

 

مناقصه بین المللی نهیه طرح و اجرای پروژه تصفیه فاضلاب در شش شهرستان جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

پروژه تصفیه فاضلاب در شش شهرستان جمهوری آذربایجان

   27 شهریور 1396     18/9/2017

 

 

مناقصه خرید پمپ آب به زبان های فارسی و آذری

 از سوی شرکت آذرسو متولی شبکه آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی در جمهوری آذربایجان

خرید ادوات و تجهیزات آب ( پمپ و آب)

-

30 روز کاری

 

مناقصه خرید کود شیمیایی

 از سوی شرکت آذرسو متولی شبکه آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

فرخوان مناقصه خرید 4 نوع کودشیمیایی و 1 نوع علف کش

شرکت اگرولیزینگ وابسته به وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان

-

30 روز کاری