صفحه اصلی > آمارهای تجاری > گزارش های آماری > آمار روزانه صادرات و واردات 
 

           

آرشیو گزارشات روزانه تجارت خارجی

بهمن 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
دی 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
آذر 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت