صفحه اصلي > آمارهای تجاری > گزارش های آماری > آمار روزانه صادرات و واردات 

           

آرشیو گزارشات روزانه تجارت خارجی

آبان 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
مهر 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
شهریور 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
مرداد 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
تیر 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
خرداد 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
اردیبهشت 1395 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
فروردین 1395
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
اسفند 1394
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
بهمن 1394
      صادرات
      واردات
     ترانزیت