صفحه اصلی > آمارهای تجاری > گزارش های آماری > آمار روزانه صادرات و واردات 
 

           

آرشیو گزارشات روزانه تجارت خارجی

اردیبهشت 1396 
      صادرات
      واردات
     ترانزیت
 
فروردین 1396 
      صادرات
      واردات
    ترانزیت
 
اسفند1395 
    صادرات
      واردات
    ترانزیت