نمایشگاه و هیئت ها
     

pic-yaddasht_3489.jpg

 

 

 

 

شیوه نامه ها

  1-شیوه نامه بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی           
  2-شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف ناظرین نمایشگاهها
  3-ضوابط صدور مجوز نمایشگاه های خارجی  
  4-ضوابط برگزاری نمایشگاه های خارجی  
  5-شیوه نامه تشخیص صلاحیت مجریان نمایشگاهی

 

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543