صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > راهنمای بازرگانی کشورها 

 

        
  


 


 

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط   

 راهنمای بازرگانی کشورها  

  حوزه آسیا و اقیانوسیه
حوزه اروپا و امریکا
حوزه عربی و آفریقا
تفاهم نامه های بازرگانی
ترجیحات تعرفه ای
   
     

      مشخصات تماس دفاتر تنظیم روابط:  

دفتر بازرگاني کشورهاي آسيا و اقيانوسيه          تلفن :37-22664036            نمابر: 22664021

دفتر بازرگاني کشورهاي اروپا و آمريکا                تلفن : 9-22664008              نمابر: 22664019

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا                تلفن :22664010                 نمابر: 22662566